ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG "Dịch vụ hỗ trợ 「nhân tài nước ngoài」 để cùng nhau làm việc"

Điều khoản sử dụng này sẽ được áp dụng trong trường hợp làm đơn đề nghị Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản (sau đây gọi là 「JICE」) tiến hành giảng dạy tiếng Nhật, tổ chức hội thảo cũng như đi theo hỗ trợ (bao gồm các dịch vụ tiếp nối kèm theo) .v.v... (các dịch vụ kể trên sẽ được gọi là 「DỊCH VỤ」). Hãy đọc kỹ nội dung này và nếu có điều gì không hiểu xin vui lòng liên hệ với JICE trước khi làm đơn. Nếu có nội dung nào chưa đề cập trong Điều khoản sử dụng này thì sẽ áp dụng các quy định có trong các tờ rơi giải thích nghiệp vụ, hoặc trên trang chủ của JICE.v.v...Mặt khác, sẽ ưu tiên áp dụng Điều khoản sử dụng này nếu có những quy định ghi tại các tờ rơi khác với quy định của Điều khoản sử dụng này .v.v...Ngoài ra, JICE cho rằng người muốn sử dụng DỊCH VỤ (sau đây gọi là 「NGƯỜI SỬ DỤNG」 khi đã làm đơn tức là đã đồng ý với nội dung của Điều khoản sử dụng này.

Điều 1Đối tượng áp dụng

Điều khoản sử dụng này có mục đích quy định quyền lợi và nghĩa vụ giữa JICE với người làm đơn cũng như NGƯỜI SỬ DỤNG liên quan đến điều kiện cung cấp và sử dụng DỊCH VỤ. Điều khoản sử dụng này sẽ áp dụng cho tất cả mọi quan hệ liên quan đến việc sử dụng DỊCH VỤ giữa các bên kể trên. Điều khoản sử dụng này không áp dụng đối với đơn của doanh nghiệp, mà sẽ áp dụng hợp đồng nghiệp vụ dành cho doanh nghiệp.

Điều 2Nội dung dịch vụ

 1. DỊCH VỤ trong Điều khoản sử dụng này là các dịch vụ có trên trang web (bao gồm các dịch vụ tiếp nối kèm theo).
 2. GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT là tất cả dịch vụ có trong chương trình giảng dạy 「Tiếng Nhật tiện ích cho công việc」.
 3. HỘI THẢO là tất cả dịch vụ trong chương trình tổ chức 「Hội thảo Làm việc chung với người nước ngoài」, cũng như các giải thích hướng dẫn có trong chương trình 「Hỗ trợ sinh hoạt dành cho người nước ngoài tại Nhật」.
 4. ĐI THEO HỖ TRỢ là dịch vụ có trong chương trình 「Hỗ trợ sinh hoạt dành cho người nước ngoài tại Nhật」.

Điều 3Làm đơn

 1. Người muốn sử dụng DỊCH VỤ của JICE nếu đồng ý tuân thủ Điều khoản sử dụng này cũng như chấp thuận cung cấp một số thông tin theo phương pháp mà JICE đã quy định thì có thể làm đơn.
 2. JICE không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các lỗi xảy ra khi làm đơn vì bất cứ lý do gì, ngoại trừ các trường hợp kể sau:
  1. Trường hợp làm đơn online: không thể nộp đơn online vì hệ thống bị lỗi do JICE gây ra. Lưu ý là tùy tình hình mà JICE có thể tiến hành bảo dưỡng hệ thống nộp đơn, và trong thời gian bảo dưỡng thì không thể nộp đơn được.
  2. Và những trường hợp mà người nộp đơn không thể nộp đơn được do lỗi của JICE gây ra.
 3. Khi đã đủ cơ số tuyển sinh thì có thể sẽ ngưng nhận đơn.
 4. Sau đây là điều kiện của NGƯỜI SỬ DỤNG.
  1. Không phân biệt tư cách cư trú của NGƯỜI SỬ DỤNG.
  2. Các ngôn ngữ sử dụng sẽ khác nhau tùy theo nội dung DỊCH VỤ. Xin theo dõi chi tiết tại trang web: "Hỗ trợ tổng hợp để cùng làm việc với 「nhân tài nước ngoài」" (sau đây gọi là Trang Web)(https://www.jice.org/nihongo/).
  3. Đối với người nộp đơn chưa đủ 18 tuổi, trước khi làm đơn sử dụng DỊCH VỤ này, cần phải được người đại diện theo pháp luật của chính người nộp đơn đó đồng ý.
  4. Đối với người cần chăm sóc hỗ trợ một cách hợp lý, xin vui lòng liên hệ riêng.
 5. JICE sẽ không chấp thuận đơn theo các trường hợp sau đây, và cũng sẽ không thông báo lý do không chấp thuận. Hơn nữa, người làm đơn không có quyền phản đối đối với kết quả xét đơn.
  1. Người làm đơn là người không tồn tại trong thực tế
  2. Không thể liên hệ bằng địa chỉ hoặc e-mail do người làm đơn cung cấp
  3. Khi biết được thông tin mà người làm đơn đã cung cấp là ngụy tạo hoặc có những nội dung giả dối, không chính xác.
  4. Người mà JICE quyết định là không thể chấp thuận đơn vì trong quá khứ đã từng bị ngưng sử dụng các loại dịch vụ của JICE (bao gồm nhưng không giới hạn DỊCH VỤ hoặc Trang Web) .v.v...
  5. Khi JICE biết được người làm đơn thuộc các thế lực chống đối xã hội (gồm có băng đảng xã hội đen, thành viên băng đảng XHĐ, người có hành vi cấu kết với băng đảng XHĐ, người liên quan đến băng đảng XHĐ, tống tiền đại hội cổ đông, phe nhóm cực hữu .v.v... Sau đây được gọi chung là thế lực chống đối xã hội.), hoặc người có hành vi nào đó để giao lưu hoặc liên quan đến thế lực chống đối xã hội như cung cấp tiền bạc .v.v... với mục đích hợp tác hoặc tạo quan hệ nhằm duy trì, điều hành hoặc quản lý kinh doanh các thế lực chống đối xã hội.
  6. Gây trở ngại cho việc thực hiện hoặc trở ngại kỹ thuật khiến JICE không thể hoàn thành nghiệp vụ
  7. Đơn của các doanh nghiệp cùng nghề
  8. Và những trường hợp JICE quyết định là nội dung đơn hoặc việc sử dụng DỊCH VỤ là không phù hợp
 6. Đối với đơn từ trong nước Nhật muốn nhận DỊCH VỤ có thời gian từ 2 tháng trở lên và chi phí từ 50.000 yên trở lên thì hợp đồng sẽ được xác lập vào thời điểm giấy tờ hợp đồng do JICE gửi đã đến địa chỉ người làm đơn.
 7. Đối với đơn từ trong nước Nhật muốn nhận DỊCH VỤ có thời gian dưới 2 tháng và chi phí dưới 50.000 yên cũng như đối với các đơn từ nước ngoài thì hợp đồng sẽ được xác lập vào thời điểm e-mail tự động trả lời của JICE được gửi đến địa chỉ người làm đơn sau khi điền xong mẫu đơn trên Trang Web (https://www.jice.org/nihongo/).
  ※JICE không gửi bưu điện các giấy tờ hợp đồng đối với đơn từ nước ngoài.

Điều 4Cung cấp dịch vụ

 1. JICE sẽ cung cấp DỊCH VỤ mà NGƯỜI SỬ DỤNG đã lựa chọn khi làm đơn.
 2. JICE hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với việc không được cung cấp DỊCH VỤ vì lý do NGƯỜI SỬ DỤNG tự ý muộn giờ, về sớm, vắng mặt hoặc gặp phải những trở ngại khác.
 3. JICE không chịu bất cứ trách nhiệm nào, ngoại trừ các trường hợp sau đây:
  1. Trường hợp sử dụng DỊCH VỤ online: NGƯỜI SỬ DỤNG không thể sử dụng DỊCH VỤ vì hệ thống online bị lỗi do JICE gây ra.
  2. Và những trường hợp mà NGƯỜI SỬ DỤNG không thể sử dụng được DỊCH VỤ do lỗi của JICE gây ra.
 4. 【Thời gian cung cấp DỊCH VỤ】
  Thời gian cung cấp cho mỗi DỊCH VỤ sẽ được thông báo trên Trang Web. JICE cũng có thể thay đổi thời gian này bằng cách thông báo qua Trang Web.
 5. 【Hạn chế DỊCH VỤ】
  1. Nếu đường truyền bị ngắt do thiết bị đầu cuối của NGƯỜI SỬ DỤNG bị hư hỏng, do mạng bị yếu hoặc do những hành vi có ghi ở điều 12 (hành vi bị cấm đối với người làm đơn và NGƯỜI SỬ DỤNG) khiến cho việc giảng dạy bị trở ngại thì cho dù đang giữa chừng khóa học, JICE hoặc giảng viên phụ trách vẫn có thể ngưng cung cấp DỊCH VỤ đối với NGƯỜI SỬ DỤNG đó.
  2. Trong trường hợp ngưng sử dụng DỊCH VỤ do những trở ngại nêu tại điểm (1) trên đây, chi phí mà NGƯỜI SỬ DỤNG đã trả sẽ không được hoàn lại.

Điều 5Phương pháp trả tiền

 1. Chi phí DỊCH VỤ được thông báo trên Trang Web(https://www.jice.org/nihongo/).
 2. Có thể trả chi phí DỊCH VỤ bằng cách chuyển khoản ngân hàng (trả trước).
 3. Trường hợp chuyển khoản (trả trước) thì sau khi nộp đơn bằng Trang Web, trong thời gian từ khi nhận e-mail hướng dẫn cách trả tiền cho đến ngày hết hạn, xin vui lòng chuyển tiền vào tài khoản mà JICE chỉ định. Trả tất cả tiền trong một lần. NGƯỜI SỬ DỤNG phải trả mọi lệ phí chuyển khoản. Nếu quá hạn trả tiền, thì xem như đã hủy đơn.
 4. NGƯỜI SỬ DỤNG hoặc người làm đơn phải chịu mọi chi phí nối mạng, chi phí mua sắm vi tính hoặc thiết bị kết nối cần thiết cho việc sử dụng DỊCH VỤ.
 5. Trong dịch vụ ĐI THEO HỖ TRỢ, chi phí có thể bị tăng lên do thời gian bị kéo dài so với dự kiến ban đầu vì phương tiện giao thông bị đình trệ hoặc ngưng hoạt động.v.v...

Điều 6Hủy bỏ hợp đồng・Trả lại tiền

 1. 【Hủy bỏ trước khi cung cấp DỊCH VỤ】
  Phí hủy bỏ sẽ phát sinh theo các thời điểm như sau:
  Ngày bắt đầu DỊCH VỤ hoặc ngày hôm trước - 100%
  Từ 7 ngày trước đến 2 ngày trước đó - 50%
  Từ 20 ngày trước đến 8 ngày trước đó - 20%
  ※ NGƯỜI SỬ DỤNG phải chịu lệ phí phát sinh khi hoàn trả lại tiền.
  ※ Trong trường hợp nộp đơn tại Nhật bản sau khi được JICE mời gọi qua điện thoại, hoặc đơn nộp tại Nhật Bản muốn nhận DỊCH VỤ từ 2 tháng trở lên và chi phí từ 50.000 yên trở lên thì sẽ ưu tiên áp dụng khoản 3 điều 6.
 2. 【Hủy bỏ trong khi đang cung cấp DỊCH VỤ】
  Bất kể là đã được JICE mời gọi qua điện thoại hay không, đối với đơn muốn nhận DỊCH VỤ có thời gian dưới 2 tháng và chi phí dưới 50.000 yên cũng như đối với các đơn từ nước ngoài, thì sẽ không chấp nhận bất cứ trường hợp hủy bỏ hoặc ngưng hợp đồng nào sau khi đã bắt đầu DỊCH VỤ. Sẽ không hoàn trả tiền hoặc đổi ngày cho NGƯỜI SỬ DỤNG không sử dụng DỊCH VỤ vì lý do riêng (vắng mặt, hủy chuyến ĐI THEO HỖ TRỢ).

  Bất kể là đã được JICE mời gọi qua điện thoại hay không, đối với đơn từ trong nước Nhật muốn nhận DỊCH VỤ có thời gian từ 2 tháng trở lên và chi phí từ 50.000 yên trở lên, JICE sẽ yêu cầu NGƯỜI SỬ DỤNG trả khoản tiền bằng tổng số của khoản chi phí dành cho DỊCH VỤ đã cung cấp xong dưới dạng dịch vụ liên tục đặc biệt, cộng với khoản thiệt hại phát sinh do hủy bỏ hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục đã được quy định cho từng loại dịch vụ bởi pháp lệnh chính phủ (khoản thấp nhất trong 2 khoản tiền 50.000 yên hoặc 20% khoản tiền còn lại trong hợp đồng). Ngoài ra, nếu trước đó đã nhận phí sử dụng DỊCH VỤ từ NGƯỜI SỬ DỤNG, JICE sẽ hoàn trả lại tiền cho NGƯỜI SỬ DỤNG sau khi trừ đi khoản tiền bồi thường thiệt hại.
  ※ Ưu tiên áp dụng khoản 3 điều 6.
 3. 【Hủy bỏ trong thời gian cho phép suy nghĩ lại (cooling-off)】
  Trong trường hợp nộp đơn tại Nhật bản sau khi được JICE mời gọi qua điện thoại, hoặc đơn nộp tại Nhật Bản muốn nhận DỊCH VỤ từ 2 tháng trở lên và chi phí từ 50.000 yên trở lên thì có thể hủy bỏ hợp đồng trong vòng 8 ngày tính từ ngày nhận được giấy tờ ghi nội dung hợp đồng (không phải mất phí hủy bỏ).
  Vui lòng liên hệ đến địa chỉ e-mail sau đây:
  nihongo-info@jice.org
 4. Trường hợp phải hủy bỏ hợp đồng vì JICE tự ý ngưng cung cấp DỊCH VỤ thì chi phí sẽ được hoàn trả lại. Tuy nhiên, sẽ không trả lại tiền cho những phần DỊCH VỤ đã được cung cấp.
 5. Trường hợp ngưng tổ chức lớp học hoặc hoãn do không đủ cơ số học viên:
  (1) Trường hợp ngưng tổ chức
  Sẽ hoàn trả lại tất cả tiền học mà NGƯỜI SỬ DỤNG đã chuyển khoản.
  (2) Trường hợp hoãn
  Sẽ thông báo chương trình học mới đến NGƯỜI SỬ DỤNG đã nộp tiền học để xác nhận là có thể thay đổi được hay không. Cho đến ngày hết hạn mà JICE đã thông báo, NGƯỜI SỬ DỤNG phải liên hệ trả lời là có tiếp tục đăng ký sử dụng DỊCH VỤ nữa hay không.
  Nếu NGƯỜI SỬ DỤNG không thể tham dự tất cả lịch trình học mới, JICE sẽ hoàn trả lại tất cả tiền học. Trong trường hợp không thể tham dự một phần của lịch trình mới, bất kể NGƯỜI SỬ DỤNG muốn tham dự hay không, tiền học bao gồm phần của những ngày không tham dự được cũng sẽ không được hoàn lại.
 6. Về cơ bản, khi phải nghỉ dạy, hoãn giờ dạy, JICE sẽ tìm cách đổi sang một ngày khác. Nếu liên hệ trả lời là không thể tham dự ngày học mới này trước thời hạn mà JICE thông báo, tiền học của những ngày này sẽ được hoàn trả lại. Cho đến ngày hết hạn mà JICE đã thông báo, nếu vẫn không liên hệ trả lời, hoặc sau ngày hết hạn này mới liên hệ trả lời là có tham dự được ngày học mới hay không thì tiền học sẽ không được hoàn lại.

Điều 7Bồi thường thiệt hại

 1. Nếu người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG vi phạm Điều khoản sử dụng sử dụng này, hoặc có những hành vi sai trái gây thiệt hại đến JICE thì JICE có thể yêu cầu người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG đó bồi thường đúng với mức độ thiệt hại.
 2. Trừ những trường hợp JICE cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng, JICE sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của NGƯỜI SỬ DỤNG gây ra bởi DỊCH VỤ này.
 3. Nếu người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG có hành vi vi phạm khi sử dụng DỊCH VỤ, vi phạm Điều khoản sử dụng này và gây thiệt hại đến JICE thì JICE có thể yêu cầu người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG bồi thường khoản thiệt hại đó.
 4. Nếu người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG có hành vi vi phạm khi sử dụng DỊCH VỤ, vi phạm Điều khoản sử dụng này và gây thiệt hại đến bên thứ ba thì người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG đó phải tự mình giải quyết, JICE hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Điều 8Quản lý địa chỉ web URL, mã nhận dạng ID, mật mã và tên đăng nhập của NGƯỜI SỬ DỤNG

 1. NGƯỜI SỬ DỤNG phải có trách nhiệm quản lý địa chỉ web URL, mã nhận dạng ID, mật mã và tên đăng nhập của NGƯỜI SỬ DỤNG đã được JICE cung cấp khi bắt đầu sử dụng DỊCH VỤ. NGƯỜI SỬ DỤNG phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc quản lý và sử dụng địa chỉ web URL, mã nhận dạng ID, mật mã và tên đăng nhập của NGƯỜI SỬ DỤNG.
 2. Trường hợp NGƯỜI SỬ DỤNG bị mất cắp hoặc quên địa chỉ web URL, mã nhận dạng ID, mật mã và tên đăng nhập, hoặc khi biết được một người thứ ba nào đó đang sử dụng thì phải lập tức báo cáo cho JICE, cũng như làm đúng theo những hướng dẫn của JICE.
 3. Đối với thiệt hại do sự sơ suất cẩu thả khi sử dụng địa chỉ web URL, mã nhận dạng ID, mật mã và tên đăng nhập của NGƯỜI SỬ DỤNG hoặc do người thứ ba sử dụng gây ra, JICE hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trừ trường hợp JICE cố ý hoặc phạm phải sơ suất nghiêm trọng.

Điều 9Yêu cầu hệ thống khi sử dụng DỊCH VỤ

 1. DỊCH VỤ có thể sẽ không được sử dụng một cách bình thường tùy vào môi trường thiết bị của NGƯỜI SỬ DỤNG (vi tính, điện thoại smart phone, tính năng kỹ thuật của phần cứng máy tính bảng, hạn chế của phần mềm, môi trường kết nối mạng.v.v...). Ngoài ra, để có thể sử dụng mọi tính năng của DỊCH VỤ, người làm đơn cũng như NGƯỜI SỬ DỤNG cần phải xác nhận xem thiết bị của mình có phù hợp tương thích với điều kiện hoạt động của hệ thống online mà JICE đã hướng dẫn hay không trong thời gian sử dụng DỊCH VỤ.

  Vui lòng xem lại yêu cầu hệ thống của Zoom tại website sau đây:
  https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023

  Đề nghị nên sử dụng mạng internet không giới hạn dung lượng đường truyền và phiên bản Zoom mới nhất.
 2. JICE không chịu trách nhiệm đối với trường hợp không thể sử dụng được DỊCH VỤ gây ra bởi hệ thống thiết bị của người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG.

Điều 10JICE yêu cầu ngưng sử dụng DỊCH VỤ

 1. Khi nhận biết NGƯỜI SỬ DỤNG rơi vào các trường hợp sau đây, JICE sẽ đình chỉ cung cấp DỊCH VỤ mà không cần thông báo hay cảnh cáo trước.
  1. Vi phạm Điều khoản sử dụng sử dụng này
  2. Sử dụng trái phép các thông tin nhận được khi làm đơn sử dụng DỊCH VỤ, hoặc khai báo gian lận
  3. Không trả tiền làm đơn cho đến kỳ hạn mà JICE đã thông báo
  4. Và những trường hợp mà với lý do chính đáng, JICE nhận xét là NGƯỜI SỬ DỤNG không thích hợp với việc sử dụng DỊCH VỤ.
 2. JICE sẽ không tiếp nhận bất cứ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc ngưng cung cấp DỊCH VỤ đối với người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG.
 3. Cho dù việc ngưng cung cấp DỊCH VỤ có thể gây thiệt hại đến NGƯỜI SỬ DỤNG, JICE hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Điều 11Thay đổi, dừng và tạm dừng DỊCH VỤ

 1. Đối với các trường hợp sau, JICE có thể dừng, tạm dừng cung cấp DỊCH VỤ và không chịu trách nhiệm về việc dừng, tạm dừng cung cấp DỊCH VỤ này.
  1. Không thể cung cấp DỊCH VỤ một cách bình thường do các tai họa, sự cố khẩn cấp như chiến tranh, bạo loạn, rối loạn xã hội, tranh chấp lao động, động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt, sóng thần, hỏa hoạn, mất điện .v.v...
  2. Tiến hành bảo dưỡng định kỳ hoặc sửa chữa khẩn cấp hệ thống thiết bị
  3. Hệ thống thiết bị cung cấp DỊCH VỤ bị hỏng hóc
  4. Gặp khó khăn hoặc không có thể cung cấp DỊCH VỤ được nữa vì lý do kỹ thuật
 2. Theo khoản 1 trên đây, JICE sẽ dừng, tạm dừng cung cấp DỊCH VỤ sau khi thông báo cho NGƯỜI SỬ DỤNG biết. Tuy nhiên, sẽ có thể không thông báo trước đối với các trường hợp khẩn cấp.

Điều 12Hành vi bị cấm đối với người làm đơn và NGƯỜI SỬ DỤNG

 1. Người làm đơn cũng như NGƯỜI SỬ DỤNG không được có những hành vi sau đây. Và JICE hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh giữa những người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG gây ra bởi những hành vi sau đây:
  1. Xâm phạm hoặc có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền lợi nào khác như là quyền tác giả (bao gồm phạm vi quy định của điều 27 và 28, Luật Quyền tác giả) của người làm đơn khác, NGƯỜI SỬ DỤNG khác, người thứ ba, hoặc của JICE cũng như các bên liên quan đến DỊCH VỤ giảng dạy của JICE.
  2. Xâm phạm hoặc có nguy cơ xâm phạm tài sản hoặc quyền riêng tư của người làm đơn khác, NGƯỜI SỬ DỤNG khác, người thứ ba, hoặc của JICE cũng như các bên liên quan đến DỊCH VỤ giảng dạy của JICE.
  3. Ngoài điểm (1) và (2) trên đây, là những hành vi gây ra hoặc có nguy cơ gây ra bất lợi hoặc thiệt hại đến người làm đơn khác, NGƯỜI SỬ DỤNG khác, người thứ ba, hoặc đến JICE cũng như các bên liên quan đến DỊCH VỤ giảng dạy của JICE.
  4. Chuyển nhượng, thừa kế, hoặc giao cho NGƯỜI SỬ DỤNG khác hoặc người thứ ba những quyền lợi hoặc vị thế của NGƯỜI SỬ DỤNG.
  5. Vu khống, phỉ báng NGƯỜI SỬ DỤNG khác, người liên quan, người thứ ba hoặc JICE.
  6. Thu thập và tiết lộ một cách trái phép những thông tin của NGƯỜI SỬ DỤNG khác, người liên quan, người thứ ba.
  7. Vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm thuần phong mỹ tục, hoặc cung cấp những thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục đến NGƯỜI SỬ DỤNG khác hoặc người thứ ba.
  8. Hành vi tội phạm hoặc liên quan đến tội phạm hoặc có nguy cơ gây ra tội phạm.
  9. Vận động tranh cử hoặc hành vi liên quan, bất kể là đang trong thời gian bầu cử hay không.
  10. Hoạt động liên quan đến mại dâm, tôn giáo, chính trị.
  11. Sử dụng trái phép địa chỉ web URL, mã nhận dạng ID, mật mã và tên đăng nhập của NGƯỜI SỬ DỤNG mà JICE đã thông báo.
  12. Sử dụng hoặc cung cấp các chương trình vi tính có virus độc hại thông qua DỊCH VỤ hoặc liên quan đến DỊCH VỤ.
  13. Vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật.
  14. Để cho người làm đơn khác, NGƯỜI SỬ DỤNG khác hoặc người thứ ba không phải là người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG nộp đơn yêu cầu cung cấp DỊCH VỤ, bất kể với mục đích gì.
  15. Các hành vi mà JICE nhận xét là sai trái.
 2. Các hành vi tại khoản 1 trên đây của người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG nếu gây thiệt hại đến JICE hoặc người thứ ba thì người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG phải chịu mọi trách nhiệm ngay cả sau khi đã mất tư cách NGƯỜI SỬ DỤNG, không được làm phiền đến JICE.

Điều 13Thông tin cá nhân

JICE cố gắng tối đa để bảo vệ thông tin cá nhân của người làm đơn và NGƯỜI SỬ DỤNG. Đối với những thông tin nhận được từ người làm đơn và NGƯỜI SỬ DỤNG, JICE sẽ xử lý đúng theo 「chính sách bảo mật」 đã công khai trên Trang Web cũng như quy trình 「bảo quản thông tin cá nhân」có ghi trong mẫu form khi làm đơn.

Điều 14Ủy thác nghiệp vụ

 1. JICE có thể xem xét để ủy thác cho bên thứ ba toàn bộ hoặc một phần nghiệp vụ cần thiết cho việc cung cấp DỊCH VỤ cho người làm đơn, NGƯỜI SỬ DỤNG hoặc các dịch vụ cá biệt khác.
 2. Khi ủy thác nghiệp vụ như trên, nếu thấy cần thiết là phải trao đổi thông tin cá nhân để tiến hành nghiệp vụ, JICE và bên thứ ba được ủy thác nghiệp vụ sẽ ký kết hợp đồng gồm các nội dung liên quan đến việc bảo quản thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG.

Điều 15Thay đổi nội dung đăng ký khi làm đơn

Khi muốn thay đổi tên họ, địa chỉ e-mail, số điện thoại và những thông tin đã đăng ký khi làm đơn, NGƯỜI SỬ DỤNG phải mau chóng liên hệ với JICE ( nihongo-info@jice.org ) để làm đơn thay đổi thông tin.

Điều 16Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Tất cả quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng, nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác của mọi dữ liệu hình ảnh, âm thanh và các tài liệu, dụng cụ giảng dạy mà JICE đã sản xuất đều thuộc về JICE. Người làm đơn và NGƯỜI SỬ DỤNG chỉ được sử dụng các sở hữu trí tuệ này bằng phương pháp đã hướng dẫn khi cung cấp DỊCH VỤ và không được có bất cứ hành vi nào nằm ngoài phương pháp này (bao gồm nhưng không giới hạn việc ghi âm, thu hình, sao chép, phân phối, chuyển nhượng, truyền phát dữ liệu tự động).
 2. Nếu xảy ra tranh chấp với chủ sở hữu quyền hoặc bên thứ ba do vi phạm điều này, người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG phải chịu trach nhiệm và tự giải quyết bằng chi phí của mình đồng thời không được gây bất lợi và thiệt hại đến JICE.
 3. NGƯỜI SỬ DỤNG phải làm rõ và bảo đảm các tài liệu nộp trong khi học là sở hữu hợp pháp của mình, cũng như mọi dữ liệu gửi đi đều không xâm phạm quyền sở hữu của người thứ ba.
 4. NGƯỜI SỬ DỤNG được cho là đã đồng ý không sử dụng quyền nhân thân tác giả đối với những người đã được thừa hưởng quyền từ JICE hoặc được JICE chấp thuận cho sử dụng quyền.

Điều 17Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

 1. JICE không bảo đảm tính toàn vẹn, tính chính xác, tính xác thực, tính hữu dụng của nội dung DỊCH VỤ cũng như của những thông tin mà người làm đơn và NGƯỜI SỬ DỤNG nhận được qua DỊCH VỤ.
 2. Trong dịch vụ ĐI THEO HỖ TRỢ, JICE sẽ không hoàn trả lại chi phí dịch vụ, cho dù công việc không được hoàn thành vì những quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính không thuộc phạm vi trách nhiệm của JICE, ví dụ như khi thẩm tra mở tài khoản tại ngân hàng.

Điều 18Thay đổi nội dung Điều khoản sử dụng

JICE có thể tùy thời thay đổi, thêm bớt nội dung Điều khoản sử dụng (trong điều 18 này và điều 19 sau đây được gọi là 「sửa đổi」). Trong trường hợp này, như đã ghi trong điều 19 (liên hệ hoặc thông báo), hoặc bằng các phương pháp hợp lý khác, JICE sẽ báo cho biết trước nội dung sửa đổi và thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Khi đã có thông báo, hiệu lực của nội dung sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày phát sinh hiệu lực có trong thông báo đó.

Điều 19Liên hệ, thông báo

Mọi liên hệ, thông báo và thắc mắc liên quan đến DỊCH VỤ từ người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG đến JICE cũng như các thông báo từ JICE đến người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG liên quan đến việc sửa đổi nội dung Điều khoản sử dụng này sẽ được truyền đạt bằng phương pháp do JICE quyết định.

Điều 20Cách liên hệ để hỏi

Tiếp nhận các câu hỏi để giải đáp thắc mắc liên quan đến DỊCH VỤ tại nút 「Liên hệ tư vấn」 trong Trang Web.

Điều 21Điều khoản chung

 1. Điều khoản sử dụng này được giải thích dựa theo luật pháp Nhật Bản.
 2. Tòa án địa phương TOKYO sẽ là tòa án thẩm quyền xét xử phiên sơ thẩm đối với tất cả mọi tranh chấp tố tụng cũng như thủ tục tố tụng phát sinh hoặc có liên quan đến Điều khoản sử dụng này giữa JICE với người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG.
 3. Trường hợp có một điều khoản nào đó trong Điều khoản sử dụng này được xem là không có hiệu lực hoặc không thể thi hành, thì những phần còn có hiệu lực hoặc có thể thi hành được của điều khoản đó, cũng như các điều khoản khác của Điều khoản sử dụng này vẫn tiếp tục có hiệu lực và có thể thi hành được.
 4. JICE cũng như người làm đơn hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG chỉ bị ràng buộc pháp lý đối với nội dung của Điều khoản sử dụng được viết bằng tiếng Nhật. Điều khoản sử dụng đã dịch sang tiếng Anh hoặc các thứ tiếng khác chỉ có giá trị tham khảo, và nếu có mâu thuẫn hoặc không thống nhất giữa nội dung của các thứ tiếng thì sẽ ưu tiên áp dụng Điều khoản sử dụng bằng tiếng Nhật này.

HẾT
(Soạn thảo ngày 1 tháng 9 năm 2021)

日本語版リーフレットPDF ダウンロードはこちら

Click here to download the leaflet PDF (Japanese version)