คำถามที่พบบ่อย

 • Qจะเรียนแบบใด

  +

  Aจะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในเวลา "ทำงาน"
  จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงานหรือมารยาททางธุรกิจ ธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงาน ระบบประกันแรงงาน ประกันสังคม เป็นต้น
  เนื้อหาการเรียนในแต่ละระดับนั้น กรุณาดูใน "ข้อมูลแนะนำคอร์ส"

 • Qมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

  +

  Aการอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ค่าเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานต้องรับผิดชอบเอง

 • Qใครก็สามารถเข้าอบรมได้หรือ

  +

  Aไม่ใช่ ผู้สมัครงานที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งพำนักในประเทศระยะยาวสามารถเข้ารับการอบรมได้
  ชาวต่างชาติซึ่งพำนักในประเทศระยะยาว หมายถึง ชาวต่างชาติที่มีสถานะพำนักเป็น "คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น" "ผู้ที่พำนักถาวร" "คู่สมรสของผู้ที่พำนักถาวร" "ผู้ที่พำนักระยะยาว"
  เกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมนั้นกรุณาดูใน "เค้าโครงธุรกิจ"

 • Qการอบรมจัดที่ไหน

  +

  Aในปี 2020 มีกำหนดการที่จะจัดขึ้นใน 24 จังหวัด เขตที่จะจัดหรือข้อมูลการรับสมัครนั้นกรุณาดูใน "ข้อมูลการรับสมัคร"

 • Qสามารถสมัครได้ที่ไหน

  +

  Aสามารถสมัครได้ที่เฮลโลเวิร์กในเขตที่อาศัยอยู่
  เกี่ยวกับเขตที่จะจัดหรือข้อมูลการรับสมัครนั้นกรุณาดูใน "ข้อมูลการรับสมัคร"

 • Qสิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครคืออะไร

  +

  Aมีรูปถ่าย 1 ใบ (3ซม.x4ซม.) และบัตรประจำตัว (บัตรแสดงการพำนักหรือพาสปอร์ต)

 • Qไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเข้าอบรมในระดับใดดี จะปรึกษาได้ที่ไหน

  +

  Aคำอธิบายของแต่ละระดับนั้นกรุณาดูใน "ข้อมูลแนะนำคอร์ส"
  หลังจากตรวจสอบใบปลิวแต่ละเขตจาก "ข้อมูลการรับสมัคร" แล้ว กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานติดต่อในพื้นที่หรือเฮลโลเวิร์กที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

 • Qระหว่างการอบรมสามารถฝากเด็กไว้ได้หรือไม่

  +

  Aไม่สามารถฝากที่สถานที่จัดงานหรือ JICE ได้

 • Qเนื่องจากยังไม่มีการรับสมัครระดับที่ต้องการในปัจจุบัน จึงอยากทราบกำหนดการอบรมในภายหน้า

  +

  Aเนื่องจากข้อมูลการรับสมัครนั้นจะลงพิมพ์ใน "ข้อมูลการรับสมัคร" ประมาณ 1 เดือนก่อนหน้าที่การอมรมจะเริ่มขึ้น ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ