ข้อมูลการรับสมัคร

เปิดเผยข้อมูลของหลักสูตรที่กำหนดรับสมัครแล้วตามลำดับ

กรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมาก การรับสมัครอาจสิ้นสุดเร็วกว่ากำหนด
หลังจากรับสมัคร จะมีการตรวจสอบข้อมูลการสมัครและระดับความสามารถ แล้วจึงพิจารณาตัดสินว่าสามารถเข้าร่วมการอบรมได้หรือไม่