Thông tin tuyển sinh

Chúng tôi công bố lần lượt thông tin về những khóa học đã tuyển sinh

Việc tiếp nhận đăng ký có thể sẽ kết thúc trong trường hợp số người đăng ký quá đông.
Sau khi đăng ký, có được tham gia khóa học hay không sẽ được quyết định thông qua việc kiểm tra nội dung đăng ký và bài thi kiểm tra trình độ.